ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴽⵕⴰⴹ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ. ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⵜⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⴼⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⴷⴳⵉ ⴷ ⵓⵏⵣⵣⵓⵍ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴷⵉⵖ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵣ. ⴳⴳⵓⵜⵏⵜ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⴳⵉ : ⵜⵉⵍⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ-ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵡⵓⵎⵓ ⴳ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ, ⴼⴽⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⴰⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵎⵏⵉⴳⵜ, ⵜⵉⵡⵉ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⴳⴳⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.
ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵏⵏⵓⵍⴰ ⵓⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ  ⵓⴷⴳⵉ  ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴳⵓⵜ ⵉⵜⵜⴳⴳⵏ ⵛⵛⴽⴽ ⴳ  ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⵏ. ⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵙⴳ ⵜⴼⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⴰⴷⴰⵎⴰⵟⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⴰⵙⵉⵜⵜⵉⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷ, ⵎⴽ ⵍⵍⵉ  ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ  ⴳ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⵢⵉⵍⵉⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵜⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵏⴱⵓⵜⵜⵓⵍⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴽⵛⵎ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵉⴷⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵉⵕ, ⴷ ⵓⵙⴽⵛⵎ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵜⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ…
ⵎⴰⵛⴰ ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵣⴰⴳⴰⵍ ⴰⴷ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵄⵉⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵉⵔⵎ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ. ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵉⴷ ⴰⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴼⴰⴷⴰ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴳⵣⴰ. ⵎⵏⵏⴰⵡ  ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵔ ⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ  ⵏⴳⵔ ⵓⵣⵔⴼ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ. ⴰⵙⵓⵔⵙ ⴰⴷ ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜ ⵏⴻⵏⴹⵓ ⵎⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵏ ⵉⵎⵉⴷⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ. ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵎⵉ ⴳⴳⵓⵜⵏⵜ ⵜⵏⵥⵕⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ, ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵢⴰⵎⴰⵥⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ.